درباره ما

رشد فردی فرایندی همیشگی است. راهیست برای افراد تا مهارت ها و شایستگی هایشان را تقویت کنند، اهداف خود در زندگی را در نظر بگیرند، و اهدافی بگذارند که پتانسیل خود را بشناسند و آن را به حداکثر برسانند.

رشد فردی شامل فعالیت هاییست که آگاهی و شخصیت فرد را بهبود می بخشد، استعدادها و پتانسیل وی را توسعه می دهد، سرمایه انسانی و قابلیت استخدام فرد را ایجاد می کند، کیفیت زندگی اورا بالا می برد و به واقعیت بخشیدن به رویاها و آرزوهایش کمک می نماید.